Wiz Khalifa & Dave East @ Hip Haus Thursdays 04/06/17